ochrona_danych_img


Jeste­śmy pręż­nie roz­wi­ja­jącą się firmą dorad­czą, która spe­cja­li­zuje się w kom­plek­so­wej obsłu­dze w zakre­sie orga­ni­za­cji i ana­lizy pro­ce­sów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z wyma­ga­niami Ustawy o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych.

Nasz zespół składa się z doświad­czo­nych eks­per­tów ds. ochrony danych oso­bo­wych oraz rze­tel­nych i wykwa­li­fi­ko­wa­nych kon­sul­tan­tów, goto­wych do podej­mo­wa­nia nowych wyzwań zawo­do­wych. Gwa­ran­tu­jemy pełne dosto­so­wa­nie Pań­stwa dzia­łal­no­ści do wymo­gów praw­nych w zakre­sie ochrony danych oso­bo­wych przy jed­no­cze­snym uwzględ­nie­niu spe­cy­fiki repre­zen­to­wa­nej branży.

Przy wyko­ny­wa­niu naszych zadań kła­dziemy nacisk na two­rze­nie pro­stych i sku­tecz­nych roz­wią­zań moż­li­wych do szyb­kiego zaim­ple­men­to­wa­nia w każ­dym przed­się­bior­stwie w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji i ochrony danych oso­bo­wych.

Nasza oferta skie­ro­wana jest zarówno do przed­się­bior­ców i insty­tu­cji, które wpro­wa­dziły już wcze­śniej zasady ochrony danych oso­bo­wych i chcą je teraz zwe­ry­fi­ko­wać, jak rów­nież do tych, które nie pod­jęły żad­nych dzia­łań w tym kie­runku. Wdra­żamy wymogi, jakie nakłada na przed­się­bior­ców ustawa o ochro­nie danych oso­bo­wych takie jak: doku­men­ta­cja z ochrony danych oso­bo­wych (poli­tyka bez­pie­czeń­stwa i instruk­cja zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym), pro­wa­dzimy szko­le­nia dla Admi­ni­stra­to­rów Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji (szko­le­nie ABI) oraz dla pra­cow­ni­ków. Zaj­mu­jemy się rów­nież out­so­ur­cin­giem funk­cji ABI.

Ofe­ru­jemy nie tylko opra­co­wa­nie kom­plek­so­wych i prak­tycz­nych roz­wią­zań kon­kret­nych pro­ble­mów poja­wia­ją­cych się na grun­cie sto­so­wa­nia Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych, ale także współ­pracę opartą na part­ner­skich kon­tak­tach i wza­jem­nym zaufaniu.