Ustawa o ochro­nie danych oso­bo­wych
wska­zuje, iż sto­suje się jej prze­pisy do orga­nów pań­stwo­wych, orga­nów samo­rządu tery­to­rial­nego oraz do pań­stwo­wych i komu­nal­nych jed­no­stek admi­ni­stra­cyj­nych.
Dzia­łal­ność wska­za­nych wyżej jed­no­stek cha­rak­te­ry­zuje się tym, iż docho­dzi w nich do wielu pro­ce­sów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Przy­kła­dem mogą być dane gro­ma­dzone w ewi­den­cji lud­no­ści, reje­strze pojaz­dów, róż­nego rodzaju wyka­zach pozwo­leń, księ­gach wie­czy­stych, doku­men­ta­cji pro­ce­so­wej i wielu innych.

Prze­twa­rza­nie danych
wiąże się z obo­wiąz­kiem:
?posia­da­nia aktu­al­nej doku­men­ta­cji ochrony danych oso­bo­wych,
?zapew­nie­nia zapo­zna­nia się pra­cow­ni­ków z prze­pi­sami doty­czą­cymi ochrony danych oso­bo­wych,
?wyzna­cze­nia Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji i zgło­sze­nia go do

TITLE ADMINISTRACJA PUBLICZNA

buton 340x60 WYCENA
 
reje­stru GIODO,
?zgło­sze­nia zbio­rów danych oso­bo­wych do reje­stru GIODO,
?odpo­wied­niego zabez­pie­cze­nia danych prze­twa­rza­nych w wer­sji papie­ro­wej oraz w sys­te­mach informatycznych.?

Szko­le­nia ?ochrona danych oso­bo­wych w admi­ni­stra­cji?
Insty­tu­cje admi­ni­stra­cji publicz­nej powinny w szcze­gólny spo­sób chro­nić dane oso­bowe, aby zagwa­ran­to­wać bez­pie­czeń­stwo swoim pra­cow­ni­kom i inte­re­san­tom. Szko­le­nie kadry zarzą­dza­ją­cej i pra­cow­ni­ków urzę­dów admi­ni­stra­cji publicz­nej, Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych, Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Informacji

i pra­cow­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych pozwoli na zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści pro­ble­ma­tyki zwią­za­nej z ochroną danych oso­bo­wych, zmniej­sze­nie ryzyka wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści, zapo­zna­nie uczest­ni­ków z pra­wami i obo­wiąz­kami oraz uzy­ska­nie grun­tow­nej wie­dzy na temat odpo­wie­dzial­no­ści wyni­ka­ją­cej z prze­pi­sów Ustawy o ochro­nie danych osobowych.

Ofe­ru­jemy
wspar­cie w reali­za­cji wska­za­nych wyżej wymo­gów poprzez:
?prze­pro­wa­dze­nie wewnętrz­nego audytu zgod­no­ści
?spo­rzą­dze­nie raportu pokon­trol­nego
?przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie doku­men­ta­cji
?reje­stra­cję Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji w GIODO
?reje­stra­cję zbio­rów danych oso­bo­wych w GIODO
?szko­le­nia pra­cow­ni­ków
?wspar­cie dla powo­ła­nego Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Informacji

Admin publ