Pro­cesy prze­twa­rza­nia danych
oso­bo­wych prze­bie­gają u każ­dego Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych w spo­sób uni­kalny. Branża, w któ­rej działa przed­się­bior­stwo czy insty­tu­cja, jego wiel­kość, spo­sób zarzą­dza­nia, struk­tura, a także prze­pisy prawne wpły­wają na kształt tych procesów.

Wery­fi­ka­cja legal­no­ści
spo­sobu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, pro­ce­dur i zabez­pie­czeń oraz pra­wi­dło­wość sto­so­wa­nych pro­ce­dur odbywa się pod­czas audytu wewnętrz­nego ochrony danych oso­bo­wych uwzględ­nia­ją­cego spe­cy­fikę dzia­łal­no­ści Admi­ni­stra­tora danych osobowych.

W ramach audytu zgod­no­ści
prze­pro­wa­dzamy:
– Ana­lizę popraw­no­ści wdro­żo­nej doku­men­ta­cji ochrony danych oso­bo­wych: Poli­tyki bez­pie­czeń­stwa i Instruk­cji zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym oraz pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa danych.
– Wery­fi­ka­cję dopusz­czal­no­ści prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.
– Ana­lizę sto­so­wa­nych zabez­pie­czeń tech­niczno ? organizacyjnych.

audyt

buton 340x60 PRZEDSIEBIORCY
buton 340x60 MARKETING
buton 340x60 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
buton 340x60 SLUZBA ZDROWIA
buton 340x60 EDUKACJA
buton 340x60 SKLEP INTERNETOWY
buton 340x60 WYCENA

- Ana­lizę sys­te­mów infor­ma­tycz­nych wraz z zabez­pie­cze­niami infra­struk­tury infor­ma­tycz­nej.
– Spraw­dze­nie poziomu zabez­pie­czeń dla doku­men­ta­cji zbio­rów danych prze­twa­rza­nych w for­mie papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej.
– Wery­fi­ka­cję poziomu wie­dzy i świa­do­mo­ści pra­cow­ni­ków z zakresu ochrony danych oso­bo­wych.
– Bada­nie pra­wi­dło­wo­ści prze­ka­zy­wa­nia danych oso­bo­wych pod­mio­tom zewnętrz­nym wraz ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych.

Raport dzia­łań kon­tro­l­nych
Wyni­kiem prze­pro­wa­dzo­nego audytu jest spo­rzą­dzony przez Naszego Eks­perta poufny raport zawie­ra­jący infor­ma­cje o sta­nie bez­pie­czeń­stwa prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych oraz wska­zu­jący obszary zagro­żeń. W zależ­no­ści od wykry­tych w sys­te­mie ochrony danych oso­bo­wych uchy­bień zapew­niamy także przy­go­to­wa­nie pakietu zale­ceń i reko­men­da­cji, które będą pomocne w usu­nię­ciu nie­pra­wi­dło­wo­ści i przy­wró­ce­nia stanu zgod­nego z prawem.

audyt