Kurs Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji pozwoli zdo­być odpo­wied­nią wie­dzę i warsz­tat oso­bie, która przy­go­to­wuje się do peł­nie­nia funk­cji ABI lub już ją pełni i potrze­buje usys­te­ma­ty­zo­wa­nia posia­da­nej wiedzy.

Szko­le­nia otwarte
dla Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji?
Pod­czas kursu prze­ka­zana zosta­nie sze­roka wie­dza mery­to­ryczna przed­sta­wiona w opar­ciu o prak­tyczną wie­dzę i umie­jęt­no­ści tre­nera w zakre­sie peł­nie­nia funk­cji ABI. Dzięki temu uczest­nik szko­le­nia zosta­nie grun­tow­nie przy­go­to­wany do zaj­mo­wa­nia się nad­zo­rem nad ochroną danych oso­bo­wych. Zaletą szko­leń otwar­tych dla ABI jest moź­li­wość korzy­sta­nia z wie­dzy i doświad­czeń innych uczest­ni­ków szko­le­nia, pocho­dzą­cych z róż­nych branż i spo­ty­ka­ją­cych się na co dzień z odmien­nymi pro­ble­mami doty­czą­cymi tej samej dzie­dziny prawa.

Szko­le­nia zamknięte
dla Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji? adre­so­wane jest do ABI i jego zastęp­ców, a także osób spra­wu­ją­cych kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska, zarzą­dza­ją­cych pro­ce­sami w dziale kadr, IT, praw­nym, han­dlo­wym, mar­ke­tingu, czy obsługi klienta.

TITLE-DLA-ADMINISTRATORA-bezpieczenstwa-INFORMACJI

Ter­miny szko­leń :

ABI : pobierz pdf

Plan szko­le­nia :

ABI : pobierz pdf

EDUKACJA : pobierz pdf

For­mu­larz zgło­sze­niapobierz for­mu­larz

 

buton 340x60 WYCENA

?W szko­le­niu zamknię­tym uczest­ni­czą pra­cow­nicy jed­nego pod­miotu lub grupy pod­mio­tów (grupa kapi­ta­łowa, hol­ding, kon­cern, sieć mię­dzy orga­ni­za­cyjna, zrze­sze­nie itp.), co pozwala na dosto­so­wa­nie tre­ści szko­le­nia do spe­cy­fiki dzia­łal­no­ści w danej branży i szcze­gó­łowe omó­wie­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z ochroną danych oso­bo­wych, z któ­rymi zmaga się dana organizacja.

Uczest­nik szko­le­nia będzie wie­dział:?
? jak prze­twa­rzać dane oso­bowe zgod­nie z pra­wem
? jak stwo­rzyć sys­tem ochrony danych oso­bo­wych
? w jaki spo­sób powo­łać ABI i zgło­sić go do reje­stru GIODO?

? jakie wyma­ga­nia powinna speł­niać poli­tyka bez­pie­czeń­stwa, instruk­cja zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym oraz inne nie­zbędne doku­menty
? jak powi­nien wyglą­dać jawny rejestr zbio­rów danych oso­bo­wych pro­wa­dzony przez ABI
? jak zabez­pie­czyć dane oso­bowe zgod­nie z wytycz­nymi Ustawy i roz­po­rzą­dze­nia oraz zale­ce­niami GIODO
? kiedy i w jakim try­bie należy zawie­rać umowę powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych
? w jaki spo­sób reda­go­wać klau­zule infor­ma­cyjne oraz klau­zule zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
? jak wyod­ręb­nić i zare­je­stro­wać w GIODO zbiory danych oso­bo­wych
? jak przy­go­to­wać się i jak postę­po­wać w trak­cie kon­troli GIODO

Uczest­nik szko­le­nia otrzy­muje:?
?cer­ty­fi­kat poświad­cza­jący uczest­nic­two w szko­le­niu
?mate­riały szko­le­niowe
?2 godziny bez­płat­nych kon­sul­ta­cji z eks­per­tem ds. ochrony danych oso­bo­wych
?sza­blony wyma­ga­nej prze­pi­sami prawa doku­men­ta­cji: Poli­tyki bez­pie­czeń­stwa i Instruk­cji zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym słu­żą­cym do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych
?wzory klau­zul zgody

szkoklenia abi