W celu zapew­nie­nia zapo­zna­nia się pra­cow­ni­ków z prze­pi­sami o ochro­nie danych oso­bo­wych pro­po­nu­jemy zamknięte szko­le­nie skie­ro­wane do pra­cow­ni­ków przed­się­bior­stwa.
Szko­le­nie ma na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści ochrony danych oso­bo­wych wśród zatrud­nio­nych osób oraz popra­wie­nie bez­pie­czeń­stwa prze­twa­rza­nych danych.

Szko­le­nia prze­pro­wa­dzane są przez doświad­czo­nych tre­ne­rów, co umoż­li­wia zdo­by­cie przez pra­cow­ni­ków wiedzy

TITLE-DLA-pracownikow
 
buton 340x60 WYCENA

prak­tycz­nej i teo­re­tycz­nej w pro­sty i przy­stępny spo­sób bez koniecz­no­ści samo­dziel­nego inter­pre­to­wa­nia zapi­sów ustawy.
 
Orga­ni­za­cja szko­le­nia
Szko­le­nie może odbyć się w sie­dzi­bie Klienta lub w zewnętrz­nej sali szko­le­nio­wej, może być też zor­ga­ni­zo­wane jako szko­le­nie dodat­kowe pod­czas cyklicz­nych spo­tkań pra­cow­ni­ków lub zarządu. Ter­min i ilość osób bio­rą­cych udział w szko­le­niu oraz cena i zakres szko­leń zamknię­tych usta­lana jest indywidualnie.

e-szkoklenia