Wyma­gana prze­pi­sami prawa ? Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych, doku­men­ta­cja obej­muje dwa główne doku­menty:
Poli­tykę bez­pie­czeń­stwa i Instruk­cję zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym słu­żą­cym do prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Poli­tyka bez­pie­czeń­stwa jest ramo­wym, ogól­nym doku­men­tem wska­zu­ją­cym na zakres pojęć, odnie­sień i spo­sób prze­twa­rza­nia danych.
Instruk­cja zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym sta­nowi uzu­peł­nie­nie poli­tyki bez­pie­czeń­stwa w odnie­sie­niu do tech­nicz­nych aspek­tów prze­twa­rza­nia danych w sys­te­mach informatycznych.

?jak spo­rzą­dzić doku­men­ta­cję?
?czy wdro­żone doku­menty speł­niają wymogi prawne?
?czy te dwa doku­menty wystarczą?

Jeżeli nie znają Pań­stwo odpo­wie­dzi na powyż­sze pyta­nia pro­po­nu­jemy sko­rzy­sta­nie z naszych usług.

dokumentacja

buton 340x60 PRZEDSIEBIORCY
buton 340x60 MARKETING
buton 340x60 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
buton 340x60 SLUZBA ZDROWIA
buton 340x60 EDUKACJA
buton 340x60 SKLEP INTERNETOWY
buton 340x60 WYCENA

Przy­go­to­wa­nie, wery­fi­ka­cja i aktu­ali­za­cja   
Bio­rąc pod uwagę wymogi zawarte w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie doku­men­ta­cji prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych, struk­turę orga­ni­za­cyjną przed­się­bior­stwa i wewnętrzne regu­la­cje oraz prze­pisy branżowe:

?przy­go­tu­jemy doku­men­ta­cję, tj. Poli­tykę bez­pie­czeń­stwa i Instruk­cję zarzą­dza­nia wraz z innymi nie­zbęd­nymi doku­men­tami takimi jak ? upo­waż­nie­nia do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i ich ewi­den­cję, regu­la­min ochrony danych oso­bo­wych, poli­tykę klu­czy, umowy powie­rze­nia, klau­zule zgody i informacyjne.

?zwe­ry­fi­ku­jemy i zak­tu­ali­zu­jemy wdro­żoną doku­men­ta­cję dosto­so­wu­jąc ją do wymo­gów Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych i Roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie dokumentacji.

Każdy etap two­rze­nia doku­men­ta­cji poprze­dzony jest kon­sul­ta­cjami, co gwa­ran­tuje Pań­stwu wgląd w pro­ces przy­go­to­waw­czy oraz moż­li­wość zgło­sze­nia uwag.

dokumentacja