Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa potrze­bom zwią­za­nym ze spraw­nym prze­szko­le­niem dużej liczby pra­cow­ni­ków mają­cych dostęp do danych oso­bo­wych przy­go­to­wa­li­śmy trzy rodzaje e-szkoleń, które pozwolą sku­tecz­nie, w dogod­nym miej­scu i cza­sie, zapo­znać pra­cow­ni­ków z wyma­ga­niami ustawy.

E-szkolenia wystę­pują w trzech zakre­sach tema­tycz­nych.
Basic — pod­sta­wowy
Pre­mium– roz­sze­rzony
Cre­ative — dedy­ko­wany

TITLE E-SZKOLENIA

buton 340x60 WYCENA

Wyko­rzy­sty­wany przez nas sys­tem e-szkoleń może być zaim­ple­men­to­wany do wewnętrz­nej apli­ka­cji e-learningowej lub dzia­łać nie­za­leż­nie.
Pozwala on także na two­rze­nie dedy­ko­wa­nych e-szkoleń w zależ­no­ści od spe­cy­fiki branży lub rodzaju prze­twa­rza­nych danych. E-szkolenia dedy­ko­wane oma­wiają wewnętrzne regu­la­cje ochrony danych oso­bo­wych wdro­żone u danego pra­co­dawcy, a także zagad­nie­nia z jakimi spo­tkać się mogą jego pra­cow­nicy prze­twa­rza­jący dane oso­bowe ze wska­za­niem ich prak­tycz­nych rozwiązań.

e-szkoklenia