Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
Pla­cówki oświa­towe oraz inne insty­tu­cje edu­ka­cyjne są pod­mio­tami, w ramach dzia­łal­no­ści któ­rych prze­twa­rzane są dane oso­bowe. Prze­twa­rza­nie danych wiąże się m. in. z koniecz­no­ścią pro­wa­dze­nia odpo­wied­niej doku­men­ta­cji prze­biegu naucza­nia, zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ków oraz speł­nie­nia wielu innych wymo­gów praw­nych. A zatem w szkole, biblio­tece, czy domu kul­tury mamy do czy­nie­nia z danymi oso­bo­wymi uczniów, ich rodzi­ców lub opie­ku­nów, pra­cow­ni­ków nauko­wych i admi­ni­stra­cyj­nych oraz innych osób.

Pla­cówka oświa­towa:
?musi posia­dać doku­men­ta­cję ochrony danych oso­bo­wych,
?musi zapew­nić zapo­zna­nie się pra­cow­ni­ków z prze­pi­sami doty­czą­cymi ochrony danych osobowych,

zd_noewli
 
buton 340x60 WYCENA
 
 

?musi wyzna­czyć Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji i zgło­sić go do reje­stru GIODO,
?może prze­ka­zy­wać dane innym pod­mio­tom jedy­nie na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa lub odpo­wied­niej umowy powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych.??

Szko­le­nie dla nauczy­cieli, wycho­waw­ców,
pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­nych. Pod­czas szko­le­nia prze­ka­zu­jemy podstawowe

infor­ma­cje doty­czące danych oso­bo­wych, oma­wiamy zagro­że­nia pły­nące z prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych uczniów i innych osób w toku pro­cesu edu­ka­cji oraz wska­zu­jemy zasady zabez­pie­cze­nia danych i odpo­wie­dzial­ność prawną pra­cow­nika pla­cówki oświa­to­wej zwią­zaną z nie­wła­ści­wym prze­twa­rza­niem danych osobowych.

Ofe­ru­jemy:
?prze­pro­wa­dze­nie audytu zgod­no­ści,
?spo­rzą­dze­nie raportu pokon­trol­nego,
?przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie doku­men­ta­cji,
?przy­go­to­wa­nie klau­zul zgody na prze­twa­rza­nie wize­runku
?reje­stra­cje zbio­rów danych oso­bo­wych w GIODO
?szko­le­nie pra­cow­ni­ków
?peł­nie­nie funk­cji Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji, który na co dzień dba o reali­za­cję wymo­gów praw­nych w zakre­sie ochrony danych.

edukacja