Pozy­ska­nie klienta
Wiele dzia­łań mar­ke­tin­go­wych podej­mo­wa­nych przez przed­się­bior­stwa wiąże się z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych. W celu pozy­ska­nia klienta nie­jed­no­krot­nie two­rzymy bazy danych lub korzy­stamy z moż­li­wo­ści ich zakupu. Pro­wa­dząc new­slet­ter rów­nież dys­po­nu­jemy bazą danych osób, które wyra­ziły chęć otrzy­my­wa­nia new­slet­tera np. poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza. Orga­ni­za­cja kon­kursu, pro­wa­dze­nie tele­sprze­daży i wiele innych pro­ce­sów wymaga wyko­rzy­sta­nia danych oso­bo­wych, które z kolei wyma­gają odpo­wied­niego zabezpieczenia.

Ochrona danych oso­bo­wych
Aby podej­mo­wane dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe były zgodne z pra­wem ochrony

TITLE MARKETING
 
buton 340x60 WYCENA
 


danych oso­bo­wych należy m. in.:
?wdro­żyć odpo­wied­nią doku­men­ta­cję (Poli­tykę bez­pie­czeń­stwa, Instruk­cję zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym)
?sto­so­wać klau­zule zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
?dopeł­nić obo­wiązku infor­ma­cyj­nego
?umoż­li­wić oso­bie, któ­rej dane osobowe

są prze­twa­rzane korzy­sta­nie z praw przy­słu­gu­ją­cych jej w tym zakre­sie
?odpo­wied­nio zabez­pie­czać bazy danych
?kupo­wać i sprze­da­wać bazy danych oso­bo­wych wyłącz­nie zgod­nie z wymo­gami ustawy o ochro­nie danych osobowych

Szko­le­nie ?ochrona danych oso­bo­wych w mar­ke­tingu? zakłada prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków z pro­ce­dur, spo­so­bów zabez­pie­cze­nia i odpo­wie­dzial­no­ści zwią­za­nej z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych w mar­ke­tingu. Uczest­nicy szko­le­nia dowie­dzą się jaka jest spe­cy­fika prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w danym przed­się­bior­stwie, jakie prawa przy­słu­gują oso­bom, któ­rych dane oso­bowe są gro­ma­dzone w bazach danych i jakich infor­ma­cji, i na jakiej pod­sta­wie należy tym oso­bom udzielać.

marketing