Wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków Peł­no­moc­nika Ochrony Infor­ma­cji Nie­jaw­nej
z dostę­pem do doku­men­tów o odpo­wied­niej klau­zuli (zastrze­żone, poufne, tajne, ści­śle tajne) w Pań­stwa jed­no­stce orga­ni­za­cyj­nej w zakre­sie:
?zało­że­nia kan­ce­la­rii nie­jaw­nej
?powo­ła­nia pionu ochrony
?powo­ła­nia kie­row­nika kan­ce­la­rii
?powo­ła­nia admi­ni­stra­tora sieci tele­in­for­ma­tycz­nych
?przy­go­to­wa­nia doku­men­ta­cji zgod­nie z Ustawą z dn. 5.08.2010 r. o ochro­nie infor­ma­cji nie­jaw­nych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
?przy­go­to­wa­nie innych wyma­ga­nych doku­men­tów, pla­nów i instruk­cji, m.in.:
– ?Planu ochrony infor­ma­cji nie­jaw­nych (art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy).
– Doku­men­ta­cji bez­pie­czeń­stwa sys­temu tele­in­for­ma­tycz­nego? (art. 2 pkt 9 ustawy)
– ?Instruk­cji okre­śla­ją­cej spo­sób i tryb prze­twa­rza­nia infor­ma­cji nie­jaw­nych o klau­zuli ?poufne? w pod­le­głych komór­kach orga­ni­za­cyj­nych? (art. 43 ust. 3 ustawy).
– Doku­men­ta­cji okre­śla­ją­cej poziom zagro­żeń zwią­za­nych z nie­upraw­nio­nym dostę­pem do infor­ma­cji niejawnych

TITLE OCHRONAINFORMACJINIEJAWNYCH

buton 340x60 WYCENA
 
 
 
 
 
lub ich utratą? (art. 43 ust. 4 ustawy).
– ?Instruk­cji doty­czą­cej spo­sobu i trybu prze­twa­rza­nia infor­ma­cji nie­jaw­nych o klau­zuli ?zastrze­żone? w pod­le­głych komór­kach orga­ni­za­cyj­nych oraz zakres i warunki sto­so­wa­nia środ­ków bez­pie­czeń­stwa fizycz­nego w celu ich ochrony? (art. 43 ust. 5 ustawy).
– Pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji nie­jaw­nych i tajem­nic praw­nie chro­nio­nych przed­się­biorcy
– Pro­ce­dur postę­po­wa­nia z mate­ra­łami nie­jaw­nymi w innych komór­kach orga­ni­za­cyj­nych jed­nostki prze­cho­wu­ją­cych oraz pro­wa­dzą­cych ewi­den­cję mate­ria­lów nie­jaw­nych, w tym spo­sób ich wytwa­rza­nia, prze­twa­rza­nia, ewi­den­cji, ozna­cza­nia i niszczenia.

?doko­ny­wa­nie spraw­dzeń pra­cow­ni­ków mają­cych mieć dostęp do infor­ma­cji niejawnej

Wspar­cie Peł­no­moc­nika Ochrony Infor­ma­cji Nie­jaw­nej
?w pro­ce­sie uzy­ska­nia poświad­cze­nia bez­pie­czeń­stwa prze­my­sło­wego (dla przed­się­bior­ców zamie­rza­ją­cych ubie­gać się o zawar­cie kon­trak­tów zwią­za­nych z dostę­pem do infor­ma­cji nie­jaw­nych oraz przed­się­bior­ców reali­zu­ją­cych takie umowy na pod­sta­wie odręb­nych prze­pi­sów prawa).
?w pro­ce­sie akre­dy­ta­cji sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych
?we wdra­ża­niu w jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych pro­ce­dur i wyma­gań okre­ślo­nych w Usta­wie
?w prze­pro­wa­dza­niu szko­leń osób mają­cych mieć dostęp do infor­ma­cji nie­jaw­nej
?w prze­pro­wa­dza­niu szko­leń z zakresu sza­co­wa­nia ryzyka i zarzą­dza­nia ryzykiem

Zaświad­cze­nia ? każdy uczest­nik otrzyma zaświad­cze­nie potwier­dza­jące uczest­nic­two w szko­le­niu. Zaświad­cze­nie jest ważne 5 lat i w połą­cze­niu z upo­waż­nie­niem wysta­wio­nym przez kie­row­nika jed­nostki orga­ni­za­cyj­nej pozwala na uzy­ska­nie dostępu do infor­ma­cji nie­jaw­nych o klau­zuli ?zastrzeżone?.

e-szkoklenia