Admi­ni­stra­to­rem Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji jest pra­cow­nik przed­się­bior­stwa lub insty­tu­cji (czyli Admi­ni­stra­tora Danych Oso­bo­wych) lub firmy zewnętrz­nej, który zostaje powo­łany do peł­nie­nia tej funk­cji. Upraw­nie­nie powo­ła­nia ABI wynika z art. 36a Ustawy o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych.

Powo­ła­nie ABI przed 1 stycz­nia 2015 r.
Jeśli pod­miot, czyli Admi­ni­stra­tor Danych Oso­bo­wych powo­łał ABI przed 1 stycz­nia 2015 r. musi zare­je­stro­wać go w reje­strze GIODO do 30 czerwca 2015 r.

Powo­ła­nie ABI po 1 stycz­nia 2015 r.
Jeśli pod­miot powo­łał ABI po 1 stycz­nia 2015 r. ma na czyn­ność reje­stra­cyjną 30 dni.

ADO=ABI lub ABI=ADO
Jeżeli Admi­ni­stra­tor Danych Oso­bo­wych nie zde­cy­duje się na powo­ła­nie ABI sam musi reali­zo­wać obo­wiązki prze­wi­dziane prze­pi­sami dla Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Informacji.

outsouRrcIing abi

buton 340x60 PRZEJECIE

buton 340x60 WSPARCIE ABI

buton 340x60 WYCENA

Zada­nia Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji, to m.in.:
?zapew­nić zgod­ność prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych z prze­pi­sami o ochro­nie danych oso­bo­wych
?wyko­ny­wać audyty i spraw­dze­nia
?opra­co­wy­wać spra­woz­da­nia dla admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych i GIODO
?opra­co­wać, wdro­żyć i aktu­ali­zo­wać doku­men­ta­cję
?szko­lić, czyli zapew­nić zapo­zna­nie osób upo­waż­nio­nych do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych z prze­pi­sami o ochro­nie danych oso­bo­wych
?zgło­sić zbiory do GIODO
?pro­wa­dzić jawny rejestr zbio­rów danych prze­twa­rza­nych przez admi­ni­stra­tora danych osobowych.

Gene­ralny Inspek­tor Ochrony Danych Oso­bo­wych dopusz­cza powo­ła­nie Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji na zasa­dach out­so­ur­cingu. Dla­tego też, pro­po­nu­jemy Pań­stwu peł­nie­nie funk­cji ABI pole­ga­jące na prze­ję­ciu tych obo­wiąz­ków i peł­nie­nia ich w Pań­stwa imieniu.

outsoucing