Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
W ramach dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa, nie­za­leż­nie od skali dzia­ła­nia, wiel­ko­ści zatrud­nie­nia oraz branży prze­twa­rzane są dane oso­bowe. Są to dane pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków zawarte w doku­men­ta­cji kadro­wej oraz umo­wach cywil­no­praw­nych, dane klien­tów i kon­tra­hen­tów w umo­wach i wysta­wia­nych fak­tu­rach, czy też dane gro­ma­dzone i wyko­rzy­sty­wane w celach marketingowych.

Obo­wiązki Przed­się­biorcy
?posia­da­nie aktu­al­nej doku­men­ta­cji ochrony danych oso­bo­wych,
?zapew­nie­nie zapo­zna­nia się pra­cow­ni­ków z prze­pi­sami doty­czą­cymi ochrony danych oso­bo­wych,
?wyzna­cze­nie Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji i zgło­sze­nie go do reje­stru GIODO,

TITLE-przedsiebiorcy

buton 340x60 WYCENA

?zgło­sze­nie zbio­rów danych oso­bo­wych do reje­stru GIODO,
?odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie danych prze­twa­rza­nych w wer­sjach papie­ro­wych oraz w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych,
?przy­go­to­wy­wa­nie spra­woz­dań dla GIODO.

Szko­le­nie ?ochrona danych oso­bo­wych w przed­się­bior­stwie?, w celu zapew­nie­nia zapo­zna­nia się pra­cow­ni­ków z prze­pi­sami o ochro­nie danych oso­bo­wych pro­po­nu­jemy zamknięte szko­le­nie skie­ro­wa­nie do pra­cow­ni­ków przedsiębiorstwa.

?Szko­le­nie ma na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści ochrony danych oso­bo­wych wśród pra­cow­ni­ków oraz popra­wie­nie bez­pie­czeń­stwa prze­twa­rza­nych danych.


Ofe­ru­jemy:

? prze­pro­wa­dze­nie audytu zgod­no­ści,
? spo­rzą­dze­nie raportu pokon­trol­nego,
? przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie doku­men­ta­cji,
? przy­go­to­wa­nie klau­zul zgody oraz regu­la­mi­nów,
? reje­stra­cje zbio­rów danych oso­bo­wych
w GIODO,
? szko­le­nie pra­cow­ni­ków,
? peł­nie­nie funk­cji Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji, który na co dzień dba o reali­za­cję wymo­gów praw­nych w zakre­sie ochrony danych,
? wspar­cie eks­perta z dzie­dziny ochrony danych oso­bo­wych dla powo­ła­nego Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Informacji.


marketing