Out­so­ur­cing funk­cji Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Inform­cji jest powszech­nie prak­ty­ko­waną usługą, która pozwala przed­się­bior­stwom i pod­mio­tom admi­ni­stra­cji publicz­nej na obni­że­nie kosz­tów zwią­za­nych z reali­za­cją wymo­gów usta­wo­wych i skon­cen­tro­wa­niu się na pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści eli­mi­nu­jąc ryzyko kar za nie­prze­strze­ga­nie prawa.

W ramach usługi out­so­ur­cingu peł­nimy funk­cję Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji przej­mu­jąc wyko­ny­wa­nie nastę­pu­ją­cych obo­wiąz­ków:
?prze­pro­wa­dze­nie wewnętrz­nego audytu zgod­no­ści
?opra­co­wa­nie i wdro­że­nie doku­men­ta­cji i sys­te­ma­tyczną jej aktu­ali­za­cję
?szko­le­nie pra­cow­ni­ków
?reali­za­cję obo­wiązku informacyjnego

TITLE-przejecie funkcji-ABI-OUTSOURCING
 
wycena1
 
 
?reje­stra­cję zbio­rów danych lub pro­wa­dze­nie jaw­nego reje­stru danych
?spra­woz­daw­czość do GIODO
?nada­wa­nie upo­waż­nień do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i pro­wa­dze­nia ich ewi­den­cji
?two­rze­nie umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych

?opi­nio­wa­nie umów o zacho­wa­niu danych w pouf­no­ści
?reko­men­do­wa­nie zmian w sys­te­mach tele­in­for­ma­tycz­nych
?ana­liza pro­ce­sów i pro­ce­dur w sys­te­mie ochrony danych oso­bo­wych
?two­rze­nie regu­la­mi­nów
?odpo­wie­dzi na skargi osób pry­wat­nych
?repre­zen­to­wa­nie przed urzęd­ni­kami GIODO w trak­cie kon­troli i postę­po­wań przy­go­to­waw­czych oraz przed sądami administracyjnymi.

Prze­ka­zu­jąc nam nad­zór nad ochroną danych oso­bo­wych uzy­sku­je­cie Pań­stwo obsługę prawną gwa­ran­to­waną przez doświad­czony zespół praw­ni­ków i eks­per­tów ds. ochrony danych oso­bo­wych, przy jed­no­cze­snym obni­że­niu kosz­tów pro­wa­dzo­nej działalności.

ABI-przejecie-wsparcie