Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
Pro­wa­dząc e-biznes, zarzą­dza­jąc por­ta­lem inter­ne­to­wym trzeba szcze­gól­nie dbać o ochronę danych oso­bo­wych. Sprze­daż inter­ne­towa wiąże się z pozy­ski­wa­niem danych oso­bo­wych klien­tów, gro­ma­dze­niem ich w bazach danych w celu reali­za­cji zamó­wie­nia, wysyłki i kon­taktu z Klien­tem. Pro­wa­dze­nie e-biznesu wiąże się z koniecz­no­ścią prze­strze­ga­nia m.in. prze­pi­sów doty­czą­cych ochrony danych oso­bo­wych i świad­cze­nia usług drogą elektroniczną.

Obo­wiązki usta­wowe
?posia­da­nie poli­tyki bez­pie­czeń­stwa i instruk­cji zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym słu­żą­cym do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,
?posia­da­nie poli­tyki pry­wat­no­ści oraz regu­la­minu strony inter­ne­to­wej
?posia­da­nie regu­la­minu świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną
?reali­zo­wa­nie obo­wiązku infor­ma­cyj­nego
?posia­da­nie klau­zul zgody i klau­zul informacyjnych

TITLE SKLEP INTERNETOWY
 
buton 340x60 WYCENA
 
 
?reje­stra­cja zbio­rów w GIODO
?powo­ła­nie Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Informacji

Szko­le­nie ?ochrona danych oso­bo­wych
w e-biznesie?

Pod­czas szko­le­nia omó­wione zostaną kwe­stie wymo­gów praw­nych jakie przed­się­biorca pro­wa­dzący sprze­daż inter­ne­tową musi speł­nić, jakie doku­menty jest obo­wią­zany posia­dać i które z tych doku­men­tów muszą być udo­stęp­nione klien­towi na stro­nie inter­ne­to­wej. Przed­sta­wione zostaną Pań­stwu wska­zówki przy­datne do spo­rzą­dze­nia zgod­nego z pra­wem regulaminu

świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną oraz roz­wiane wąt­pli­wo­ści kiedy nie­zbędna jest zgoda Klienta na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych. Ponadto wska­zane zostaną obo­wiązki doty­czące zabez­pie­cze­nia danych i odpo­wie­dzial­no­ści w przy­padku nie­prze­strze­ga­nia wymo­gów praw­nych.
Ofe­ru­jemy
?prze­pro­wa­dze­nie audytu strony inter­ne­to­wej,
?spo­rzą­dze­nie raportu z audytu,
?przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie doku­men­ta­cji,
?przy­go­to­wa­nie klau­zul zgody oraz regu­la­mi­nów
?reje­stra­cje zbio­rów danych oso­bo­wych w GIODO
?szko­le­nie pra­cow­ni­ków
?peł­nie­nie funk­cji Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji, który na co dzień dba o reali­za­cję wymo­gów praw­nych
w zakre­sie ochrony danych
?wspar­cie eks­perta z dzie­dziny ochrony danych oso­bo­wych dla powo­ła­nego Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Informacji

sklep int