Reali­za­cja zadań
Reali­zu­jąc swoje zada­nia pla­cówki świad­czące usługi zdro­wotne prze­twa­rzają dane oso­bowe. Wynika to z obo­wiązku usta­wo­wego pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji medycz­nej. Karty zdro­wia pacjen­tów, ewi­den­cje, recepty, skie­ro­wa­nia zawie­rają dane oso­bowe pacjen­tów, zarówno dane zwy­kłe jak rów­nież dane wraż­liwe, które wyma­gają szcze­gól­nej ochrony.
Szpi­tal, przy­chod­nia zdro­wia, pry­watny gabi­net lekar­ski, apteka muszą speł­niać wyma­ga­nia ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych i nale­ży­cie zabez­pie­czać dane oso­bowe pacjen­tów, ale także pra­cow­ni­ków, czy kontrahentów.

Szko­le­nie dla leka­rzy, pie­lę­gnia­rek, far­ma­ceu­tów
Szko­le­nie dla pra­cow­ni­ków pod­mio­tów świad­czą­cych usługi medyczne kładzie

TITLE-sluzba-zdrowia

buton 340x60 WYCENA
 
 
szcze­gólny nacisk na ochronę danych wraż­li­wych, doty­czą­cych stanu zdro­wia. Leka­rze, pra­cow­nicy admi­ni­stra­cyjni, far­ma­ceuci na co dzień sty­kają się z tymi danymi. Pod­czas szko­le­nia poru­szane są m.in. kwe­stie zakresu zbie­ra­nych danych, pouf­no­ści, spo­so­bów ich zabez­pie­cze­nia, udo­stęp­nia­nia danych pacjen­tów człon­kom rodziny i innym oso­bom. Uczest­nicy dowie­dzą się na przy­kład, czy można wywo­ły­wać pacjen­tów imie­niem i nazwi­skiem. Sze­roko omó­wiona zosta­nie rów­nież kwestia

odpo­wie­dzial­no­ści admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych i poszcze­gól­nych pra­cow­ni­ków w przy­padku nie­sto­so­wa­nia się do wymo­gów ustawy.

Ofe­ru­jemy
?prze­pro­wa­dze­nie audytu zgod­no­ści,
?spo­rzą­dze­nie raportu pokon­trol­nego,
?przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie doku­men­ta­cji,
?przy­go­to­wa­nie klau­zul zgody oraz regu­la­mi­nów
?reje­stra­cje zbio­rów danych oso­bo­wych w GIODO
?szko­le­nie pra­cow­ni­ków
?peł­nie­nie funk­cji Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji, który na co dzień dba o reali­za­cję wymo­gów praw­nych w zakre­sie ochrony danych
?wspar­cie eks­perta z dzie­dziny ochrony danych oso­bo­wych dla powo­ła­nego Admi­ni­stra­tora Bez­pie­czeń­stwa Informacji

sluzba zdrowia zd1