Wie­dza pra­cow­ni­ków w zakre­sie ochrony danych oso­bo­wych jest ele­men­tem nie­zbęd­nym w two­rze­niu spraw­nego sys­temu ochrony danych oso­bo­wych. Każdy pra­cow­nik mający dostęp do danych oso­bo­wych musi zostać zapo­znany z prze­pi­sami o ochro­nie danych osobowych.

szkolenie

buton 340x60 DLA ADMINISTRATORA

buton-340x60-DLA-PRACOWNIKOW

buton 340x60 e-SZKOLENIA

Pra­cow­nik powi­nien znać obo­wią­zu­jące pro­ce­dury bez­pie­czeń­stwa oraz mieć świa­do­mość sank­cji praw­nych za szko­dliwe dzia­ła­nie.
Admi­ni­stra­tor Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji
musi posia­dać odpo­wied­nią wie­dzę i kwa­li­fi­ka­cje do peł­nie­nia swo­jej funk­cji. Jed­no­cze­śnie nie­zbędne jest, aby potra­fił prze­ka­zać tę wie­dzę pracownikom.

szkoklenia