Usługa prze­zna­czona dla Admi­ni­stra­to­rów Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji, któ­rzy już peł­nią tę funk­cję lub dopiero zostali powo­łani do jej peł­nie­nia.
W świe­tle nowe­li­za­cji ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych i zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów bran­żo­wych oraz kon­se­kwen­cji admi­ni­stra­cyj­nych i kar­nych wyni­ka­ją­cych z nie­wy­wią­zy­wa­nia się z obo­wiąz­ków usta­wo­wych pro­po­nu­jemy sko­rzy­sta­nie z opieki eks­perta z zakresu ochrony danych osobowych.

W ramach tej usługi zapew­niamy:
?kon­sul­ta­cje z eks­per­tem w dzie­dzi­nie ochrony danych oso­bo­wych w usta­lo­nym wymia­rze godzi­no­wym w mie­siącu
?odpo­wie­dzi na pyta­nia ABI doty­czące doku­men­ta­cji, two­rze­nia pro­ce­dur oraz

TITLE WSPARCIE ABI
 
wycena1
 
innych zagad­nień z zakresu ochrony danych oso­bo­wych
?pomoc prawną w przy­padku:
?skarg klien­tów lub per­so­nelu na ochronę danych oso­bo­wych
?odwo­ły­wa­nia zgód klien­tów
?sprze­ciwu na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
?koniecz­no­ści zre­ali­zo­wa­nia obowiązku

infor­ma­cyj­nego
?two­rze­nia pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych
? ana­lizę regu­la­mi­nów ODO i regu­la­mi­nów świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną
?doradz­two w zakre­sie two­rze­nia i ana­lizy umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych
?doradz­two w zakre­sie two­rze­nia i ana­lizy umów pouf­no­ści
?pomoc w przy­go­to­wa­niu ABI do kon­troli GIODO
?doradz­two w zakre­sie spo­rzą­dza­nia spra­woz­dań dla admi­ni­stra­tora danych
?audyt zdalny strony inter­ne­to­wej i poli­tyki pry­wat­no­ści
?ana­lizę regu­la­mi­nów (np.: rezer­wa­cji, e-sklepu) i ich zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem
?klau­zule zgody i klau­zule informacyjne

ABI przejęcie wsparcie